Statut

STATUT
FUNDACJI INSTYTUT REHABILITACJI DZIECKA
IM. PROF. IRENY OBUCHOWSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej (zwana dalej Fundacją), ustanowiona przez: Monikę Chróst – Woźniak, Łukasza Czubaszewskiego, Agatę Konarską, Marię Konarską – Łuczak, Joannę Marchewka, Radosława Rutkowskiego oraz Beatę Urbaniak (zwanych dalej Fundatorami), aktem fundacyjnym sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Notariusza Aleksandrę Błażejczak – Żdżarską w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Nowowiejskiego 10/14, w dniu 12 lutego 2015 roku (nr repertorium A ……………………../2015), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym, podobnym, uzupełniającym lub wspomagającym zakresie działania.
4. Fundacja może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami pozarządowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
5. Fundacja współpracuje z organami administracji publicznej.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

II Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 4
1. Celami Fundacji są:
a) wspieranie działalności placówek, w których prowadzona jest rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami do 18 roku życia (zwanych dalej dziećmi z niepełnosprawnościami);
b) popularyzowanie wiedzy o ideach i zasadach rehabilitacji i terapii poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji;
c) inicjowanie i realizowanie różnych dodatkowych form pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin, w zakresie rehabilitacji i adaptacji w społeczeństwie;
d) aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych;
e) organizowanie i prowadzenie instytucji szkoleniowych, zajmujących się propagowaniem wiedzy i terapii dotyczącej całościowych zaburzeń rozwoju.
2. Realizując cele określone w ust. 1, Fundacja prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności.
3. W zakresie celów określonych w ust. 1, działalność prowadzona przez Fundację ma charakter działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w szczególności w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 7 wskazanej ustawy: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych).

§ 5
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1) wspieranie wiedzą merytoryczną placówek w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
2) udzielanie placówkom, w których prowadzona jest rehabilitacja i terapia dzieci z niepełnosprawnościami, wsparcia o charakterze majątkowym, na realizację ww. celów (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
3) organizowanie i wspieranie placówek oraz ośrodków rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych realizujących terapię dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi);
4) diagnozowanie i wczesną rehabilitację i terapię dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 86 – opieka zdrowotna);
5) współpracę z ośrodkami naukowymi w celu rozwoju efektywnych form pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami (PKD 72 – badania naukowe i prace rozwojowe);
6) prowadzenie badań naukowych dotyczących poprawy efektywności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami (PKD 72 – badania naukowe i prace rozwojowe);
7) prowadzenie szkoleń propagujących terapię i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 85 – edukacja);
8) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp. (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
9) korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) w celu propagowania idei wspierania rehabilitacji i terapii dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
10) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz wspierania terapii dzieci z niepełnosprawnościami poprzez:
a) organizowanie imprez okazjonalnych (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich),
b) współpracę w zakresie działalności szkoleniowej i oświatowej z placówkami służby zdrowia i oświaty (PKD 85 – edukacja),
c) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych (PKD 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą),
d) prowadzenie własnej działalności publicystycznej i wydawniczej (PKD 58 – działalność wydawnicza),
e) pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych i stanowisk pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych realizujących program terapii behawioralnej (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
12) organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia członków i współpracowników Fundacji (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
13) przekazywanie dotacji i majątku na rzecz innych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działalności (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
14) składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
15) fundowanie stypendiów naukowych dla dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 85 – edukacja).
2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:
1) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form szkolenia, poradnictwa i terapii dla osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin oraz specjalistów (PKD 85 – edukacja);
2) organizowanie i prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami (PKD 86 – opieka zdrowotna);
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń o charakterze instruktażowym i superwizyjnym z zakresu rehabilitacji i terapii dla rodziców i praktyków (PKD 85 – edukacja);
4) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych dla osób niepełnosprawnych (PKD 86 – opieka zdrowotna);
5) organizowanie wczasów rodzinnych dla osób niepełnosprawnych (PKD 79.1 – działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki);
6) własnej działalności publicystycznej i wydawniczej (PKD 58 – działalność wydawnicza);
7) organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad i konferencji (PKD 94 – działalność organizacji członkowskich);
8) organizowanie seminariów w celu kształcenia członków i współpracowników Fundacji (PKD 85 – edukacja).

§ 6
1. Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać inne organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 (dwa tysiące sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 8
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 9
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – jeżeli z okoliczności wynika, że długi spadkowe mogą przewyższać stan czynny spadku – Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej Osobami Bliskimi);
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
d) nabywanie towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV Organy Fundacji

§ 11
Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów, dalej zwane także Zgromadzeniem;
b) Zarząd Fundacji, dalej zwany także Zarządem;
c) Komisja Rewizyjna.

V Zgromadzenie Fundatorów

§ 12
1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy.
2. W przypadku śmierci któregoś z Fundatorów w jego miejsce wchodzą spadkobiercy tego Fundatora – prawa jakie miał zmarły Fundator służą wszystkim spadkobiercom Fundatora wspólnie; do wykonywania tych praw Spadkobiercy powinni wskazać Fundacji jedną osobę.